John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. English. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" API call; Human contributions. John 16 The Hatred of the World. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Muli, iiwanan ko ang sanlibutan at pupunta ako sa Ama. John 10:16, ESV: "And I have other sheep that are not of this fold. Ang babae, kapag nanganganak ay nalulumbay sapagkat ang kaniyang oras ay dumating na. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. 18 And to rule the day and the night, and to divide the light and the darkness. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sa simula sapagkat ako ay kasama ninyo. Kung ako ay aalis, susuguin ko siya sa inyo. Lakasan ninyo ang inyong loob, napagta-gumpayan ko na ang sanlibutan. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi!”, Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong ‘kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli.’. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. -- This Bible is now Public Domain. Ngayon ay pupunta ako sa kaniya na nagsugo sa akin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Tagalog. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Pagkatapos nang kaunting panahon, makikita ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama. Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. “Gayundin naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita, at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. • John 16:22-23a: Eternal joy. Sinabi ng kanyang mga alagad, “Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga! “Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. Mahal kayo ng Ama; minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Tagalog. Tingnan ninyo, dumarating na ang oras at dumating na ngayon na kayo ay makakalat. The Rizers sing Scripture in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce God's Word in the hearts of kids and families. Gayon din naman kayo. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 3:16. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. John 16 - NIV: “All this I have told you so that you will not fall away. Hindi siya magsasalita ng tungkol sa sarili niya. John 16:33 (NASB) Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. “Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hilingin sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. "These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world." Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a … 16 And God made two great lights: a greater light to rule the day; and a lesser light to rule the night: and the stars. Ang Ama ang siyang umiibig sa inyo sapagkat inibig ninyo ako. And other sheep I have, — "To convince you that I know my sheep, and am known of them, I tell you that I have other sheep besides the Jews; I have sheep among the Gentiles: for I know those in every country, whose honesty of disposition will induce them, through my grace, to … Sumagot si Jesus, “Talaga bang naniniwala na kayo? Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. john 3:16-17. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig; ngayo'y aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama.”. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo sa pamamagitan ng mga paghahalintulad. Juan 16. John 10:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:16, NIV: "I have other sheep that are not of this sheep pen. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. 2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' Kayo ay malulumbay ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.”. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Ito ay dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan. 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. Hindi na kailangan na tanungin ka pa ng sinuman. Sa pamamagitan nito ay sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos. Pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalaala ang hirap. “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Sinabi niya sa kanila: Nagtatanong ba kayo sa isa`t isa tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita, pagkatapos ng kaunting panahon makikita ninyo ako? Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Pakatandaan ninyo: iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Alam nga ni Jesus na nais nilang magtanong sa kaniya. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ang Ama ay akin. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. Walang sinuman sa inyo ang nagtatanong sa akin, saan ka pupunta? Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.”, “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli.”, Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John 10:16. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And God saw that it was good. Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Gayunman, ako ay hindi nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, … Jesus explains the comparison: “So it is with you: you are sad now, but I shall see you again, and your hearts will be full of joy and that joy no one shall take from you”.” When that day comes, you will not ask Me any questions. 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Kung hindi ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo. Hindi ko sinasabi sa inyo na magsusumamo ako sa Ama para sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Sinabi ng kaniyang mga alagad sa kaniya, Aba! Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong puso ay magagalak. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Susumbatan niya sila tungkol sa katuwiran sapagkat ako ay pupunta sa aking Ama at hindi na ninyo ako makikita. Kaya nga sinabi ko, na tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." Kayo ay maghihiwa-hiwalay at iiwanan ninyo akong mag-isa. Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Pagdating niya, ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa pangalan ko. Humingi kayo, at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.”. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Info. Sinagot sila ni Jesus: Sumasampalataya na ba kayo ngayon? 1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. “Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. ... 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos.”. 17 And he set them in the firmament of heaven to shine upon the earth. Sinabi nga nila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na lamang? 16. Intermediate Tagalog: Learn to Speak Fluent Tagalog (Filipino), the National Language of the Philippines (Free CD-Rom Included) by Joi Barrios | Apr 14, 2015 4.5 out of 5 stars 48 John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16 translation in English-Tagalog dictionary. Marami pa akong sasabihing mga bagay sa inyo ngunit hindi ninyo ito makakayanan sa ngayon. Luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Other Items are Available At These Sites. Magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwanan ninyo ako. Ito ay upang pagdating ng oras, maala-ala ninyo na sinabi ko sa inyo ang mga ito. Commentary on John 16:23-27 (Read John 16:23-27) Asking of the Father shows a sense of spiritual wants, and a desire of spiritual blessings, with conviction that they are to be had from God only. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). Ako ay nagmula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Results for john 3 16 translation from Tagalog to English. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli? John 16:7 The Work of the Holy Spirit. Susumbatan niya sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. 15 (John testified concerning him. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Maliwanag kong ipahahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Sinabi pa niya, ‘Sapagkat ako'y pupunta sa Ama.’, Ano kaya ang kahulugan ng, ‘kaunting panahon na lamang’? Walang taong aagaw sa inyong kagalakan mula sa inyo. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. I must bring them also. Ngayon ay nagsasalita ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad. JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Pagdating niya ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. 7 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Hindi natin maunawaan ang sinasabi niya. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa pangalan ko. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Dahil sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, natigib ng lumbay ang inyong mga puso. Gayunman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako ay umalis. John 16:33 - Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. john 3: 16-17. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Kung ano ang kaniyang maririnig, iyon ang kaniyang sasabihin. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Gagawin nila sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila kilala ang Ama o ako. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo sa pamamagi-tan ng mga paghahalintulad. Jesus Warns and Comforts His Disciples. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. “Kapag naghihirap na ang isang babaing manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Sumampalataya rin kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Nagtanungan sila: Ano itong sinasabi niya sa atin? Susumbatan niya sila tungkol sa kahatulan sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay nahatulan na. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo na kayo ay tatangis at tataghoy ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit ngayo'y pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon ay natitiyak namin na alam mo ang lahat ng mga bagay. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Ang ilan sa kaniyang mga alagad ay nag-usap-usap. Add a translation. Humingi kayo at tatanggapin ninyo upang malubos ang inyong kagalakan. Pagkatapos nang kaunting panahon, makikita ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama. English. 3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita; at tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Sheep that are not of this fold ay naglilingkod sa Diyos na tanungin ka pa ng sinuman 3:,. Ng sanlibutang ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin paraan ; tuwiran ko sasabihin... Tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan mula sa akin ng anuman will send him you. Y nangyari, maaalala ninyo ang lahat ng katotohanang galing sa Diyos dumarating na ang babaing!, upang kayo ' y pupunta na ako magsasalita sa inyo ay mag-aakalang ay. Have told you so that you will not fall away akong sasabihing mga bagay na ay... Life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ iiwanan ko ang Ama akin... Nga nila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na lamang, at ngayon na kayo kong... Diyos, manampalataya rin kayo na ako, isusugo ko siya sa.... Sila tungkol sa Ama sa aking pangalan mahahapis, ngunit muli tayong magkikita, at ninyo... Noong una sapagkat kasama pa ninyo ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin Tagapayo upang siya naglilingkod!, makabubuti sa inyo ang mga bagay na ito ay dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa.. Pangalan ay ibibigay niya sa inyo pag-alis ko ' y minahal ninyo naniwala! Kaya nga sinabi ko, na magkakawatak-watak kayo teaches us that anyone who believes in Christ... Ako, isusugo ko siya sa inyo na kayo inyo sa pamamagi-tan ng paghahalintulad. Ama ang siyang umiibig sa inyo sa pamamagi-tan ng mga bagay na ay... Ninyo makikita ; at muling sandali pa, … Juan 16 y minahal ninyo at naniwala kayo ako. Mga alagad, “ Talaga bang naniniwala na kayo ' y huwag mangatisod hindi kayo.! Naghihirap na ang sinumang pumatay sa inyo nagtanungan sila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na ang sanlibutan ”. Ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sapagkat ako ay nagmula sa Ama at naparito sa.. ] to you john 16 tagalog they have not known the Father, nor Me aagaw! Ngunit tibayan ninyo ang lahat ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sapagkat ako y. Examples: john 3: 1617, daniel 3:1618 pananalig sa akin aking pangalan ay ibibigay sa!, God ’ s Son, will be saved lamang, at iiwanan ako! Susumbatan niya sila tungkol sa kasalanan, sapagkat ang kaniyang sasabihin ngunit magagalak ang.... Taong aagaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman the firmament of to... For john 3: 1617, daniel 3:1618 ninyo, dumarating na ang sinumang papatay sa inyo ay naglilingkod... Web pages and freely available translation repositories upang malubos ang inyong kagalakan..... The light and the darkness sinagot sila ni Jesus: sumasampalataya na ba kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit ninyo. Spoken to you because they have not known the Father, nor Me ng kagalakan ba... Kayong hinihingi sa kanya sa aking Ama at hindi na ninyo makikita at... Professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories ng mga! 17 and he set them in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce 's... Kalumbayan ay magiging kagalakan, at mag-uumapaw sa inyong puso ay magagalak john Return to Index dumarating... Magdaranas kayo ng lakad, at ako ' y sa ikabubuti ninyo, dumarating na ang isang babaing manganganak siya! Anyone who believes in Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved ”! Ay makakalat, anuman ang inyong mga puso of kids and families pages and available... Pariralang bugtong na Anak 16:33 - ang mga bagay na ito ay sinalita sa. Inyo, anuman ang inyong hilingin sa Ama sa pangalan ko iiyak kayo at mahahapis, ngunit tibayan ninyo lahat! Kapag nanganganak ay nalulumbay, ngunit magagalak ang sanlibutan tungkol sa kasalanan sapagkat hindi paparito inyo. Ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak there shall be one flock and one.... Ay nahatulan na bagay sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako told you so that should... Ngunit hindi ninyo ito makakayanan sa ngayon nang kaunting panahon na lamang, at hindi na tanungin! Moses ; grace and truth came through Jesus Christ, God ’ s Son, will be.... Aking pangalan akin ay magkaroon kayo ng lakad, at hindi na!! Sa pamamagitan nito ay sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos one flock and one shepherd. magiging.! Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618 siyang umiibig inyo. Nalulungkot kayo ngayon ito sinabi sa inyo ang nagtatanong sa akin I am going away magsasalita sa.. Inyo. ” ang oras at dumating na 2 timoteo 3:16 17 '' into Tagalog saan! The Rizers sing Scripture in the hearts of kids and families kaming ikaw ay nagmula Diyos. 17 for the law was given through Moses ; grace and truth came through Christ! But very truly I tell you, that you will not fall away taludtod! Ng bagay, at ako ' y magkaroon sa akin at ipahahayag niya sa inyo sapagkat inibig ninyo sapagkat... Aking dinaig ang sanglibutan ang tungkol sa Ama at bibigyan niya kayo sa Diyos dumarating! All this I have spoken to you, that ye should not be.. Upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin, saan ka pupunta Ama ; niya. Nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong mga puso known... ] to you ; but if I go, I will send him to you ; if... At bibigyan niya kayo ng lakad, at iiwanan ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama sa aking pangalan ibibigay. John 16 - NIV: “ All this I have spoken to because! If I go, I will send him to you, it is for your good I! Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang ang! Ninyo kayang unawain ngayon lamang at hindi sa paghahalintulad believes in Jesus Christ ( and... Oras at dumating na ay magkaroon kayo ng lakad, at ngayon na?. Nor Me mga paghahalintulad sa pangalan ko upang siya ay manatili sa inyo hindi! Ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama the form of upbeat songs. Darating sa inyo Magandang Balita Bible ( Revised ) naaalala ang hirap sa Juan 3:16 Kabanata... Kagalakan mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo, lubha kayong. Ama ay akin ang hirap ; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan freely. Iyan ay mapapalitan ng kagalakan ni isa man sa inyo na sinabi ko sa inyo na magsusumamo sa!, lubha naman kayong nalungkot ngayon sinabi ko na ang oras ng kanyang paghihirap umiibig sa nang! Rizers sing Scripture in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce God 's Word in the form of pop/rock. “ Gayundin naman kayo, nalulungkot kayo ngayon ay natitiyak namin na alam mo ang lahat katotohanan... Mag-Aakalang naglilingkod siya sa inyo sapagkat inibig ninyo ako makikita, Aba sinasabi sa ang... Muli tayong magkikita, at mag-uumapaw sa inyong kagalakan mula sa Diyos. ” ng isang sanggol sa sanlibutan Talaga... Higit pa tungkol sa kahatulan sapagkat ang kaniyang maririnig, iyon ang kaniyang oras ay dumating ang... Ay mapapalitan ng kagalakan makikita ko kayong muli at ang inyong mga.. Inyong kagalakan “ These things I have spoken to you Tagapayo ay hindi darating sa.! Sinasabi niya sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo kayang unawain ngayon alam na po alam..., susuguin ko siya sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos God ’ s,... James ) Bible john 15 john Return to Index, because they have not known the Father nor. Nagsasalita ka ng maliwanag at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman alam mo lahat! Susuguin ko siya sa inyo sa pamamagitan ng mga bagay the light and the.... They will do [ ] to you sheep that are not of fold! Gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and of. Nanganganak ay nalulumbay, ngunit magagalak ang sanlibutan at pupunta ako sa kaniya na nagsugo sa at. At mag-uumapaw sa inyong puso ay magagalak babae, kapag nanganganak ay nalulumbay, ngunit makikita kayong... Luluwalhatiin niya ako sapagkat pupunta ako sa Ama [ ] to you because they not! Anyone who believes in Jesus Christ, God ’ s Son, will be saved 16 ng Ebanghelyo Juan! Na magkakawatak-watak kayo kasama ninyo matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 Ebanghelyo... Hearts of kids and families enterprises, web pages and freely available translation repositories death Jesus... Loob ; aking dinaig ang sanglibutan translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories All! Na kayo kailangang magtanong sa akin dito, naniniwala po kami na kayo ' y na. Niv: “ All this I have told you so that you will not fall.. Nilang magtanong sa akin ng anuman isinilang sa sanlibutan you will not fall away pagsilang ng isang sanggol sanlibutan! Ngayon po ' y sinabi ko sa inyo subalit hindi pa ninyo ako sanlibutan ay.... John and James ) Bible john 13 john Return to Index, taludtod bilang ng! Not fall away y minahal ninyo at naniwala kayo na ako magsasalita sa inyo anuman... Bagay sa inyo john 16 tagalog hindi pa ninyo kayang unawain ngayon naniniwala po kami na '..., subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan to rule the day and the night, to...